SOSI er én af grundstenene i en national SOA strategi.

SOSI-projektet har vist, at det er muligt at integrere systemer på tværs af sundhedssektoren på en sikker måde, og som baner vejen for at ska-be sammenhæng i sundhedssektorens IT systemer. Ikke blot ved at præsentere informationer fra andre systemer, som man f.eks. gør i Sundhed.dk, men ved at give sikker systemteknisk adgang til data. Det-te skaber helt nye muligheder for at forbedre den sundhedsprofessio-nelles IT værktøjer og derved opnå bedre kvalitet i behandlingen af pa-tienter. SOSI projektet har været medvirkende til, at sundhedsområdet i Danmark nu er helt fremme på verdensplan i relation til IT integrationsteknologier og de omgivende governancestrukturer.

SOSI danner grundlag for "Fælles MedicinKort" (FMK)

Som et konkret eksempel på ovenstående, er resultaterne fra SOSI pro-jektet direkte anvendt i FMK projektet. Uden SOSI projektet ville det ikke have kunnet lade sig gøre at sætte ensartede krav til integrati-onsmekanismer mellem FMK og kommende nationale tjenester.

SOSI høster gevinsten af Digital Signatur

SOSI projektet har vist, at digital signatur (OCES) også kan anvendes i system-til-system integration. Dermed er SOSI med til at høste gevin-sterne ved at indføre Digital Signatur (OCES) som sikkerhedsmekanis-me.

SOSI er et eksempel på trinvis udvikling

SOSI projektet er et eksempel på trinvis udvikling af en national IT infra-struktur, der skaber sammenhæng mellem systemer, og dermed giver auto-riserede sundhedsprofessionelle mulighed for at få adgang til nødvendige og relevante informationer. Dette er naturligvis til gavn for patienten (bedre behandlingsmuligheder), men også til gavn for samfundsøkonomien, f.eks. ved at læger kan genanvende andres resultater i stedet for (som nu) at be-stille nye tilsvarende laboratorieprøver, når en patient kommer i behandling et nyt sted.

SOSI viser gevinsten af Open Source

I SOSI projektet er der udviklet en række Open Source softwarekom-ponenter, som har vist sig at gøre det væsentligt nemmere og dermed væsentligt billigere for parterne at udnytte de nye muligheder. Oven i dette giver Open Source den frihed og fleksibilitet, som vi fra Digital Sundheds side ønsker af denne type nationale komponenter.

-- JanRiis - 26 Nov 2008

Topic revision: r1 - 2008-11-26 - JanRiis
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback