ServiceOrienteret SystemIntegration (SOSI)

Velkommen til SOSIs hjemmeside. SOSI projektet er nu afsluttet. Du kan finde afslutningsrapporten og bilag her.

Hvad var SOSI?

SOSI var et integrationspilotprojekt ejet af Digital Sundhed Projektet havde til formål at afdække og afprøve integrationsmekanismer i sundhedssektoren baseret på nationale og internationale retningslinier og standarder. Konkret vil SOSI projektet afprøve certifikat- og webservicebaseret integration mellem Elektroniske Patient Journaler (EPJ) og MedicinProfilen (PEM).

SOSI_logo.png

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r26 < r25 < r24 < r23 < r22 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r26 - 2013-02-07 - ChristianGasser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback